Mnohí prevádzkovatelia E-SHOPOV o príslušných NOVELIZOVANÝCH zákonných náležitostiach nevedia, alebo im nevenujú pozornosť a nevedomky uvádzajú na stránkach svojich e-shopov neaktualizované znenia ( GDPR náležitostí, obchodných podmienok, reklamačného poriadku, objednávkového formulára a i.) alebo na stránkach povinné náležitosti jednoducho chýbajú a riskujú tak vysoké pokuty.

Prevádzkovateľom E-SHOPOV preto ponúkame vypracovanie príslušnej dokumentácie v súlade s aktuálne platnou legislatívou, ktorá zároveň zohľadňuje individuálne požiadavky toho-ktorého prevádzkovateľa E-SHOPU:

  • GDPR dokumentácia / Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov – vypracovanie GDPR dokumentácie (cca 120-130 strán) vrátane povinných príloh dokumentácie (informácia pre dotknuté osoby, súhlas od zákazníka, poverenie zodpovednej osoby, mlčanlivosť, zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, záznam o poučení, záznam spracovateľských činnostiach), v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  • Obchodné podmienky – zabezpečíme obchodné podmienky pre Váš E-SHOP, v súlade s novelizovaným zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v nadväznosti na zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou novely od 01.05.2016 V prípade záujmu Vám vypracujeme obchodné podmienky aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Reklamačný poriadok – zabezpečíme reklamačný poriadok v súlade s § 52 ods. 4, §619-627 zákona, č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade záujmu Vám vypracujeme reklamačný poriadok aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Formulár odstúpenia od zmluvy (v lehote 14 dní) – platný formulár odstúpenia v zmysle zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe (formulár na odstúpenie by mal predávajúci uverejniť na svojej stránke) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V prípade záujmu vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Reklamačný formulár – platný reklamačný formulár v prípade reklamovania tovaru. V prípade záujmu vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Potvrdenie objednávky – platné znenie potvrdenia objednávky s relevantným obsahom (v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa)

 

Naša spoločnosť zabezpečuje uvedené služby v rámci celej SR, na mieru, tak aby odrážali aktuálne legislatívne náležitosti a skutočný charakter činnosti internetového obchodu. V žiadnom prípade sa nejedná o šablónu, alebo univerzálnu dokumentáciu stiahnutú z internetu, ktorá nespĺňa literu zákona, je ponúkaná podozrivým spôsobom za podozrivo nízku cenu a na základe doterajších skúseností, neobstojí pri kontrole zo SOI alebo Úradu pre ochranu osobných úradov SR.

Nami vyhotovené podklady, vypracované v súlade s aktuálnou legislatívou, vyhotovujeme a zasielame elektronicky, v prípade záujmu aj poštou.


Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) – 0915945708 alebo nás môžete kontaktovať aj e-mailom na emailovú adresu: snreal@snreal.sk V prípade, ak nás budete kontaktovať emailom, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kompetentnú osobu, s ktorou môžeme v rámci Vašej spoločnosti komunikovať.


Slavomír Novák (konateľ)

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB