Spolupracujeme so stovkami E-SHOPOV, a preto ponúkame aj vám vyhotovenie komplexnej dokumentácie pre E-SHOPY, v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

 

  • GDPR dokumentácia / Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov – dokumentácia v rozsahu cca 100 strán, vrátane povinných príloh dokumentácie (informácia pre dotknuté osoby, súhlas od zákazníka, poverenie zodpovednej osoby, mlčanlivosť, zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, záznam o poučení, záznam spracovateľských činnostiach), v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  • Obchodné podmienky – zabezpečíme obchodné podmienky pre váš E-SHOP, v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj v súlade s novelizovaným zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v nadväznosti na zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V prípade záujmu vám  obchodné podmienky vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Reklamačný poriadok – v súlade s § 52 ods. 4, §619-627 zákona, č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade záujmu vám  reklamačný poriadok vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Formulár odstúpenia od zmluvy (v lehote 14 dní) – platný formulár odstúpenia v zmysle zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe (formulár na odstúpenie by mal predávajúci uverejniť na svojej stránke) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V prípade záujmu vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Reklamačný formulár – platný reklamačný formulár v prípade reklamovania tovaru. V prípade záujmu vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
  • Potvrdenie objednávky – platné znenie potvrdenia objednávky s relevantným obsahom (v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa)
  • Grafické a textové zobrazenie správneho znenia objednávkového formulára

Naša spoločnosť zabezpečuje uvedené služby v rámci celej SR, na mieru, tak aby odrážali aktuálne legislatívne náležitosti a skutočný charakter činnosti E-SHOPU. V žiadnom prípade sa nejedná o šablónu, alebo univerzálnu dokumentáciu stiahnutú z internetu, ktorá nespĺňa literu zákona, je ponúkaná podozrivým spôsobom za podozrivo nízku cenu a na základe doterajších skúseností, neobstojí pri kontrole zo SOI alebo Úradu pre ochranu osobných úradov SR.

Nami vyhotovené podklady, vypracované v súlade s aktuálnou legislatívou, vyhotovujeme a zasielame elektronicky, v prípade záujmu aj poštou.


Bližšie informácie vám poskytneme telefonicky na čísle 0915 945 708 (Slavomír Novák, konateľ) alebo nás môžete kontaktovať aj elektronicky: snreal@snreal.sk

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB