ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Informácie o spracúvaní cookies v zmysle §19 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Účel spracúvania cookies

Ako prevádzkovateľ webstránky spracúvame len technicky nevyhnutné cookies. Webstránka používa len technicky nevyhnutné cookies. Nie sú používané žiadne reklamné, analytické alebo iné cookies. Žiadne cookies nie sú zdieľané s tretími osobami.

Medzi nevyhnutné cookies, ktoré sa môžu spracúvať aj bez súhlasu, sú tie, ktorých jediný účel je zabezpečenie fungovania web stránky. Nevyhnutné cookies tvoria výnimku z udelenia súhlasu. Obmedzenie spracovania nevyhnutných cookies môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania cookies: Podľa zákona je možné bez získania súhlasu spracúvať cookies, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky a jej funkcionalitu pre užívateľov. Pri ostatných cookies je súhlas potrebný a právnym základom je súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu cookies, ak existuje: 

Informácia o prenose cookies do tretej krajiny: Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Informácie o dobe uchovávania cookies: Používame len technicky nevyhnutné cookies, ktoré neuchovávame.

Informácie o právach dotknutej osoby:

  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
  • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu
  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na aizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie

 

Informácia, či je poskytovanie údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: Poskytovanie cookies nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť cookies, ako aj o možných následkoch neposkytnutia cookies: Pri cookies poskytnutie údajov síce nie je povinné, môže mať ale určité následky. Ak dotknutá osoba odmietne spracovanie funkčných cookies, môže to mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Informácie o spracovaní na iný účel: Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

Čo presne sú cookies?

Súbor cookie je textový súbor, ktorý po obmedzenú dobu ukladá určité informácie. Súbory cookie využíva väčšina internetových stránok. V okamihu, keď prvýkrát vstúpite na príslušnú internetovú stránku, váš prehliadač tieto súbory aicky stiahne a uloží. Súbor cookie obsahuje aspoň dva komponenty, a to názov a hodnotu súboru. Súbor cookie obvykle obsahuje dátum, keď dôjde k jeho aickému zničeniu; to je nastavené podľa plánovanej životnosti daného súboru. Existuje rozdiel medzi súbormi cookie platnými po dobu relácie (session cookies) a trvalými súbormi cookie (persistent cookies). Súbory cookie platné po dobu relácie sú aicky vymazané hneď potom, čo sa príslušná prehliadacia relácia skončí. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači uložené po celú dobu životnosti príslušných súborov cookie. K ich vymazaniu dôjde až na konci uvedenej doby. Tieto súbory cookie si zapamätajú vami preferované nastavenie, ak sa na určitú internetovú stránku vrátite opakovane.

 Sú súbory cookie škodlivé?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Závisí to od toho, aké údaje z príslušnej internetovej stránky súbory cookie ukladajú a na aké účely sa tieto informácie v konečnom dôsledku využívajú. O súboroch cookie možno uvažovať ako o určitom nástroji, napríklad ako o kladive alebo o píle. V zásade je ich účelom pomáhať, ale môžu byť využité aj negatívne. Je preto vhodné medzi nimi rozlišovať a rozhodnúť sa, ktoré súbory cookie sú pre vás osobne nevyhnutné a dôležité, a ktoré by naopak ukladané byť nemali. Podľa toho si potom môžete upraviť nastavenie na vašom konkrétnom koncovom zariadení.

Na čo vlastne súbory cookie sú?

Súbory cookie sú určené na to, aby užívateľom uľahčovali návštevy internetových stránok a aby tak pre nich boli takéto návštevy užívateľsky príjemné. Napríklad ak sa pri nakupovaní na internete na určitú stránku vrátite opakovane, umožnia stránke „spomenúť si“, ktoré produkty ste naposledy vložili do košíka, alebo zaistia, aby sa stránka aicky zobrazila vo vami preferovanom nastavení alebo s preferovanou veľkosťou písma.
Všetky súbory cookie však nie sú užitočné a neprinášajú užívateľom iba prospech. Napríklad súbory cookie na sledovanie (tracking cookies) sa používajú na to, aby monitorovali vaše správanie v rámci internetových stránok a umiestňovali na ne na základe príslušných zistení vhodnú reklamu, alebo aby vďaka nim boli internetové stránky užívateľsky príjemnejšie. Je preto dôležité si rozmyslieť, ktoré súbory cookie na vašom zariadení povolíte a ktoré odmietnete. Pri tomto rozhodovaní je vhodné vedieť, aké typy súborov cookie existujú.

Aké typy súborov cookie existujú?

Funkčné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre základné fungovania príslušnej internetovej stránky. Bez nich by nebolo možné stránku na zamýšľaný účel používať. Okrem iného zaisťujú správne fungovanie v okamihu, keď dochádza k prechodu stránky z http na https, teda aj to, aby boli splnené vyššie požiadavky na zabezpečenie. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymizované informácie (nemožno ich preto nijako priradiť konkrétne k vašej osobe) a nemôžu monitorovať váš pohyb v rámci iných internetových stránok. Uchovávajú sa iba po dobu príslušnej relácie, preto patria do kategórie súborov cookie platných po dobu relácie (session cookies). Na ich používanie netreba váš súhlas.

Súbory cookie prvej osoby sú podľa právnej definície súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné pri používaní internetových stránok. Plnia však dôležité úlohy, ktorých cieľom je zlepšovať užívateľský komfort pri prezeraní. Tieto súbory cookie napríklad zaisťujú to, že budú uchované vami zvolené nastavenia, napríklad zvolený jazyk. Informácie, ktoré obsahujú, možno využiť iba pre danej internetovej stránke.

Výkonnostné súbory cookie sú súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o spôsobe, akým návštevník využíva príslušnú internetovú stránku, konkrétne na ktorú stránku sa najčastejšie vracia a či sa zobrazujú chybové hlásenia. Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne iné informácie. Využívajú sa iba na účely zvýšenia ústretovosti stránok voči užívateľom a ich prispôsobenie príslušným potrebám jednotlivých užívateľov. Tieto informácie sa takisto uchovávajú iba v anonymizovanej podobe.

Ak je na určitú internetovú stránku integrovaný obsah akejkoľvek tretej osoby, môže príslušný poskytovateľ, tretia osoba, použiť súbory cookie aj v prípade, ak nebudete využívať priamo jeho internetovú stránku. Tieto súbory cookie sa nazývajú súbory cookie tretích osôb. Tieto súbory môžu využívať tretie osoby na to, aby ukladali informácie o vás ako o užívateľovi a aby vás mohli identifikovať, ak navštívite ich vlastné stránky, a mohli vám ponúknuť stránku nastavenú podľa vašich konkrétnych potrieb. To je napríklad možné vtedy, ak je na určitú stránku vložené video z portálu YouTube.

Ak sa súbory cookie využívajú na marketingové účely, ide o súbory cookie na marketingové účely. Tieto súbory sa využívajú na to, aby užívateľovi predložili reklamu, ktorá je preňho relevantná a ktorá je prispôsobená jeho potrebám. Využívajú sa aj na to, aby určili, ako často sa určitá reklama zobrazuje, a na zisťovanie efektivity reklamných kampaní.

My však spracúvame len technicky nevyhnutné cookies…

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB