• Spolupracujeme so stovkami škôl (materských, základných a stredných) v rámci celej SR v oblasti GDPR
 • Naša spolupráca so školami je odborná, seriózna a korektná
 • Potrebnú dokumentáciu nie len vyhotovujeme, ale aj za ňu zodpovedáme predovšetkým formou poskytnutia služby tzv. zodpovednej osoby v zmysle §44 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
ZODPOVEDNÁ OSOBA – §44 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Školy a školské zariadenia majú legislatívnu povinnosť určiť a nahlásiť zodpovednú osobu na Úrad na ochranu osobných údajov (§44 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • V praxi sa však stretávame s obrovským množstvom prípadov chýbajúcej zodpovednej osoby v školách alebo školských zariadeniach, alebo s tzv. konfliktom záujmu, ak je určenou zodpovednou osobou riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa školy.
 • Rovnako častým prípadom sú aj prípady neochoty či neodbornosti školou určenej zodpovednej osoby (zamestnanec školy) pri plnení jej povinností. Svoju činnosť vykonávajú doslova “všelijako” často krát len tak ledabolo… Zákon pri tom hovorí, že ”zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy…”
Ako vyzerá naša služba zodpovednej osoby v praxi?:
 • Školám a školských zariadeniam ponúkame službu zodpovednej osoby externou formou.
 • Po podpísaní zmluvy o poskytovaní služby zodpovednej osoby oboma zmluvnými stranami, preberieme MY “zodpovednosť a povinnosti” za všetky starosti ohľadom ochrany, monitorovania súladu a spracúvania osobných údajov… Staneme sa tzv. zodpovednou osobou vašej školy,
 • Znamená to, že splníme legislatívnu požiadavku školy v zmysle § 44 zák. 18/2018 Z.z.,  nahlásime na Úrad na ochranu osobných údajov našu spoločnosť (ako novú zodpovednú osobu). Školu tým úplne odbremeníme od zodpovednosti za monitorovanie stavu a súladu spracúvania osobných údajov výkonom funkcie tzv. zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov, ktorá má svoje zákonné povinnosti, ako aj pri aktualizácií dokumentácie, príloh, súhlasov, oznámení a sledovania metodických usmernení, noviel atď.
 • Výkon funkcie zodpovednej osoby začne na základe vzájomne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby medzi školou a nami. Týmto zároveň skončí výkon funkcie doterajšej určenej zodpovednej osoby. Od momentu uzatvorenia zmluvy, výkon činnosti funkcie zodpovednej osoby preberáme MY.
 • Následne budeme udržiavať pravidelnú aktuálnosť GDPR dokumentácie a jej príloh – dokumentácia posúdenia,  súhlasy so spracovaním osobných údajov, povinných oznámení, záznamov a inej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.  Samozrejmosťou je dokumentácia – Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v rozsahu cca 100 strán,
 • Staneme sa partnerom pre komunikáciu s Úradom na ochranu osobných údajov SR ohľadom spracúvania osobných údajov vašou školou, rovnako tak aj pri realizovaní kontrol zo strany Úradu. V prípade kontroly bude Úrad komunikovať predovšetkým s NAMI.
 • Staneme sa partnerom pre komunikáciu s dotknutými osobami resp. zákonnými zástupcami (s rodičmi).
 • Naše kontaktné údaje budú tiež uvedené u vás v subjekte, ako aj na vašej webovej stránke v sekcii ochrana osobných údajov.
 • Ako zodpovedná osoba budeme súčinní pri riešení a vybavovaní podnetov a požiadaviek, dotknutých osôb a zamestnancov, pri spracúvaní osobných údajov.
 • Ako zodpovedná osoba budeme plniť oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín).
 • Ako zodpovedná osoba budeme realizovať poradenstvo a pravidelné zvyšovanie povedomia zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje (v prípade záujmu aj osobným školením),
 • Ako zodpovedná osoba budeme komunikovať s Úradom na ochranu osobných údajov, v prípade vzniku bezpečnostného incidentu alebo v prípade vykonania kontroly,
 • Ako zodpovedná osoba budeme všetky správy, informácie a návrhy súvisiace s plnením svojich úloh poskytovať priamo osobe oprávnenej konať v mene prevádzkovateľa (napr. riaditeľ školy),
 • Súčasťou služby “zodpovedná osoba” je aj pravidelné zvyšovanie povedomia zamestnancov škôl a to každoročným online tréningom (online video školenie s audio komentárom), ako aj osobným 60 min. školením zamestnancov školy (priamo v škole), usmernenie v praxi, poukázanie na to čo sa smie a čo sa nesmie, ako aj zodpovedanie otázok zamestnancov a nastavenie spôsobu riešenia dilem a problémov pri spracúvaní osobných údajov školou.
 • Pracujeme online, elektronicky a telefonicky.

Bližšie informácie ohľadom GDPR  problematiky v školskom prostredí vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) – 0915 945 708 alebo nás môžete kontaktovať aj elektronicky: snreal@snreal.sk

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB