GDPR (anglicky General Data Protection Regulation) je právne záväzná regulácia, ktorá zavádza úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane vysokých sankcií za ich porušenie. Tým, že tieto pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, GDPR sa vo všetkých krajinách Európskej únie uplatní jednotne. GDPR má navyše prednosť pred všetkými európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré budú mať voči GDPR hlavne doplnkovú funkciu.

Dňa 19.12.2017 podpísal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov 30.01.2018 pridelené číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účinný od 25.05.2018.


Doterajšia dokumentácia ochrany osobných údajov označovaná ako „Bezpečnostný projekt“ sa s účinnosťou od 25.5.2018 ruší.

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov: Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Pre súbor podobných spracovateľských operácií, ktoré predstavujú podobné vysoké riziko, postačí jedno posúdenie. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov sa vyžaduje najmä, ak ide o:

 • systematické a rozsiahle hodnotenie osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré je založené na aizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu
 • spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 ods. 1 alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, alebo
 • systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.

Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

 • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy – pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
 • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností – IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
 • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
 • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
 • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
 • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
 • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
 • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
 • zavádza právo na zabudnutie – právo na vymazanie osobných údajov.

Bližšie informácie ohľadom možnosti vyhotovenia GDPR dokumentácie pre váš subjekt, vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) – 0915 945 708 alebo nás môžete kontaktovať aj elektronicky: snreal@snreal.sk V prípade, ak nás budete kontaktovať elektronicky (e-mailom), prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kompetentnú osobu, s ktorou môžeme v rámci vašej spoločnosti komunikovať.


Slavomír Novák (konateľ)

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB